President

Gagan Bahadur Rawla


Phone:
Mobile: 9741098263
Fax:
Email:


Vice President

Janak Kumar Bohara


Phone:
Mobile: 9851197427
Fax:
Email:


Secretary

Pur Bahadur Rawat


Phone:
Mobile: 98491555705
Fax:
Email:


Treasurer

Bhimr Bahadur K.C.


Phone:
Mobile: 9749037307
Fax:
Email: