President

Krishna Sapkota


Phone:
Mobile: 9841315651
Fax:
Email:


Vice President

Bijaya Bhakta Shrestha


Phone:
Mobile: 9841312299
Fax:
Email:


Secretary

Dev Kumar Moktan


Phone:
Mobile: 9841402054
Fax:
Email: moktandeva@gmail.com


Co-Secretary

Sumita Shakya


Phone:
Mobile: 9841352314
Fax:
Email:


Treasurer

Ram Prasad Manandhar


Phone:
Mobile: 9841670189
Fax:
Email: